مرور رده

قالب های شعری

قالب های شعری چیست:

شکل و ریخت یک شعر را که بر اساس جایگاه قافیه در آن یا شکل ظاهری مصراع­ ها و بیت­ ها، آن شعر را از دیگر انواع شعر جدا می ­کند، قالب های شعر می­ گویند.

یکی از دشوارترین کارها، تقسیم ­بندی شعر فارسی، از نظر معنا و مضمون است. قدمای ایرانی و عرب، شعر را بیشتر از دیدگاه قالب و شکل دسته­ بندی کرده ­اند؛ زیرا در حوزۀ شکل و فرم است که می ­توان انواع آثار ادبی فارسی و عربی را دسته­ بندی کرد و اگر بخواهیم از نظر معنی به دسته بندی آنها بپردازیم، چندان به هم آمیخته ­اند که جدا کردن آنها در یک شعر، حتی گاهی از محالات است؛ زیرا به علت بعضی خصایص شکلی که در شعر عربی و فارسی وجود دارد، شاعر کمتر می­ تواند یکدست بودن اندیشه و خیال خود را حفظ کند.

مهمترین قالب­ های شعری در زبان فارسی از آغاز تا کنون، عبارتند از:

 • قصیده،
 • غزل،
 • مثنوی،
 • قطعه،
 • رباعی،
 • دوبیتی،
 • ترکیب بند،
 • ترجیع بند،
 • مسمط،
 • مستزاد،
 • چهارپاره،
 • ترانه
 • شعر نو.

رباعی

قالب رباعی چیست: شعر رباعی چیست: رباعی یا چهارگانی که آن را ترانه نیز می­ گویند، یکی از قالب­های شعر سنتی فارسی…

مسمط

قالب مسمط: مسمط چیست : قالب شعری مسمط نیز، مانند ترکیب ­بند و ترجیع ­بند، از چند بخش کوچک تشکیل می ­شود که هر بخشی…