مرور رده

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی(صنایع ادبی) چیست:

آرایه ها یا صنایع ادبی، ترفندهایی هستند که برای زیبایی و اثربخشی بیشتر سخن منظوم یا منثور در مخاطب به کار می رود. دربارۀ آرایه­ ها و ترفندهای ادبی، این نکته را باید دانست که آرایه­ ها، فقط مربوط به شعر و سخن منظوم نیست؛ بلکه بسیاری از آرایه­ ها مانند: تشبیه، کنایه، مجاز، سجع، جناس، تضاد، ایهام، تلمیح، مبالغه، تناسب و … در نثر نیز به کار می ­روند و نویسندگان در دوره­ های مختلف و به ویژه در نثرهای فنی و مصنوع، برای زیبایی و اثربخشی نوشتۀ خود، بهرۀ فراوان از آرایه­ های ادبی برده ­اند، اما چون تشخیص آرایه­ های ادبی در شعر، دشوارتر از نثر است و شاعران برای مضمون پردازی و سخن­ آرایی و گاه، پوشیده سخن گفتن، بیش از نویسندگان، به آرایه­ های ادبی پرداخته­ اند و همچنین در شعر، برخلاف نثر، گزیده گویی و جابه ­جایی ارکان جمله، سبب دشواری فهم معنا و مفهوم سخن می­ شود، به همین خاطر در شرح آرایه ­ها، به شواهد شعری و آثار منظوم بیشتر پرداخته می ­شود.